Iranian Football Page - Since 1996

Iranian Football Page - Since 1996
_________________________________________

فدراسین فوتبال
ابرار ورزشی
FC پرسپولیس
ایرنا
IFP_2
FIFA
LiveScore-Iran
Live
Soccer TV
تیم ملی
آی اسپورت
FC استقلال
IRIB TV
IFP_3
AFC
Live Score
Iran TV
لیگ آفتابه لگن ایران
فارس نیوز
ایران ورزشی
نود
ایپنا
ورزش ۳
تسنیم
IPL Stats
90 TV
Sky Sport
مهر نیوز
خبرآنلاین
پرژین فوتبال
ایسنا
فوتبالیترین
ISP
Football HL
11v11
Jaam Radio
Email IFP Admin
پارسی نویس
_________________________________________


Post Message
پیام بنویسید


65,535 Entries
Zinsky  
59 minutes ago

Comments:
:
یک ﺗﺎﺟﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎیی ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﻐﻠﺶ ﺭﺩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻮﺩ ! ﺍﺯ ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻯ؟

ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ : ﻣﺪﺕ ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻤﻰ !

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ : ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﺮﺩﻯ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﮔﯿﺮﺕ ﺑﯿﺎﺩ؟

ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ : ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﮐﺎﻓﯿﻪ !

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ : ﺍﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻭﻗﺘﺖ ﺭﻭ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻰ؟

ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ : ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ ! ﯾﮏ ﮐﻢ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ! ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﻡ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ! ﺑﺎ ﺯﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕﺬﺭﻭﻧﻢ ! ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﻣﯿﭽﺮﺧﻢ ! ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﻭﻧﻰ ! ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺯﻧﺪﮔﻰ !

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ : ﻣﻦ ﺗﻮﯼ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ ! ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﺑﮑﻨﻰ ! ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺶ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺨﺮﻯ ! ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻭﻥ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻰ ! ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﺩﺍﺭﻯ !

ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ : ﺧﺐ ! ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻰ؟

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ : ﺑﺠﺎﻯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﻰﻫﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﻰ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎ ﻣﯿﺪﻯ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻰ …

ﺑﻌﺪﺵ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺗﺶ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻰ … ﺍﯾﻦ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﺮﮎ ﻣﯿﮑﻨﻰ ﻭ ﻣﯿﺮﻯ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺳﯿﺘﻰ ! ﺑﻌﺪﺵ ﻟﻮﺱ ﺁﻧﺠﻠﺲ ! ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ … ﺍﻭﻧﺠﺎﺱ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﻰ …
ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ : ﺍﻣﺎ ﺁﻗﺎ ! ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ؟

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ : ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ !

ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ : ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻰ ﺁﻗﺎ؟

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﯿﻨﻪ ! ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﺍﻭﻣﺪ، ﻣﯿﺮﻯ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻰ ! ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺩﻻﺭﺑﺮﺍﺕ ﻋﺎﯾﺪﻯ ﺩﺍﺭﻩ !

ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ : ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺩﻻﺭ؟؟؟ ﺧﺐ ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻰ؟

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ : ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻰ ! ﻣﯿﺮﻯ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﮐﻮﭼﯿﮏ ! ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻰ ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﻰ ! ﯾﮏ ﮐﻢ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﮐﻨﻰ ! ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﺖ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻰ ! ﻭ …

ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺧﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﯿﻨﮑﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ !!!
-
ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﭼﻮ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﻭﯾﺪﯾﻢ .
ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩیم رسیدیم


گشت ارشاد سا یبری  
3 hours ago

Comments:
برادران لطفن  یک  فاتحه برای  مرحوم خاشقچی قرایت  بفرمایید


Zinsky  
5 hours ago

Comments:
Finally, I bought one ticket for $2!

At $1.6 Billion, Mega Millions Jackpot Becomes Largest In Lottery History


Gorbi 
6 hours ago

Comments:
Perspolis vs. Al-Sadd
Tuesday @ 7:45 AM PDT


Gorbi 
7 hours ago

Comments:
Thanks to the AFC, some of the dilapidated parts of Aryamehr is being repaired, not sure but perhaps for the first time since the revolution.

AFC باعث شد بزرگترین عامل مزاحم از ورزشگاه آزادی حذف شود

مسئولان مجموعه ورزشی آزادی درحال برطرف کردن مشکلاتی هستند که AFC بر سر راه میزبانی این ورزشگاه گذاشته است

[jpeg]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ورزشگاه آزادی که سالهاست میزبان مهمترین بازی‌های فوتبال کشورمان است این‎‌روزها درحال ترمیم و تجهیز برای بازی آسیایی پرسپولیس است. خوشبختانه فشارهای afc منجر به این روند شد تا مشکلاتی که در این ورزشگاه وجود دارد تا حدودی برطرف شود. از جمله اصلاحاتی که در حال انجام است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: بازسازی اتاق عكاسان و جايگاه خبرنگاران، آسفالت تونل ورزشگاه، نصب چمن مصنوعی كنار زمين و پشت دروازه‌ها، اصلاح سيستم صوتی ورزشگاه آزادی، نصب در ورودی و بازسازی سرويس‌های بهداشتی.

یکی از نکات قابل توجه در استادیوم آزادی دکل های سیستم صوتی داخل استادیوم بود که در چند نقطه قرار داشت و جلو دید تماشاگران را می گرفت. حال در آستانه فینالیست شدن پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا این دکل ها هم از استادیوم آزادی حذف شدند تا تماشاگران بازی را بهتر تماشا کنند.


Gorbi 
7 hours ago

Comments:


اطلاعیه فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال اطلاعیه ای را صادر کرد

[12425b208f4c21a4a5e3571cdd286cf6_1076_-636757282532719722]

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

تيم ملى طی دو ماه آینده در بزرگترین رویداد فوتبال آسيا حضور خواهد یافت و به دلیل حضور پرقدرت در جام جهانی و نتایجی که در این مسابقات کسب شده انتظارات و توقعات همه اهالی فوتبال  به اوج رسیده و فدراسیون فوتبال نیز على رغم تنگناهاى موجود سعى دارد تا با برنامه ریزی مدون حضوری قدرتمند در این مسابقات داشته باشد،لذا همه ارکان فدراسیون اعم از رئیس و اعضای هیات رئیسه فدراسیون حمایت همه جانبه خود را از تیم ملی، سرمربی و اعضای کادر فنی جهت حضور در جام ملتهاي آسيا اعلام داشته اند.

از طرفى طی روزهای گذشته برخی افراد با اعلام اخبار و اطلاعات نادرست درباره تیم ملی و سرمربی آن در حال ایجاد فضایی نامناسب برای تیم ملي بوده و رقم قرارداد دریافتی سرمربی تیم ملی را به صورت غير واقعى اعلام داشته که به هیچ عنوان مورد تاييد نيست.

پر واضح است که با حضور کارلوس کی روش، فدراسیون فوتبال دو حضور پیاپی را در جام جهانی تجربه کرده که در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه و عملکرد تیم ملی در این مسابقات تحسین همه اهالی فوتبال در سطح داخل و خارج كشور ،سطح بين المللى،مردم فوتبال دوست و مسئولین را به دنبال داشته است. همچنین حضور در  مسابقات جام جهانى عايدات مالى بسیار بیشتر از رقم قرارداد را به فوتبال کشور افزوده است.

لذا فدراسیون فوتبال مجددا حمایت خود رااز برنامه های آماده سازی تیم ملی به منظور حضوری پرقدرت همانند جام جهانی اعلام مي دارد.

بی شک،تاريخ درباره عملكرد كارلوس كى روش در تيم ملى ايران قضاوت خواهد كرد.


يك مقام آگاه 
7 hours ago

Comments:
در مورد خاشقچی چی نمی دانیم؟

پدربزرگ او محمد خاشقچی، ترک تبار و پزشک مخصوص شاه عبدالعزیز موسس آل سعود بود.

عموی او "عدنان خاشقچی" است.
عدنان خاشقچی دلال اسلحه و تاجر بین المللی عربستانی بود.

در زمان خودش یکی از پولدار ترین و بانفوذترین افراد بود.

او با عوامل CIA، سیاستمدارها و با نفوذترین افراد دنیا ارتباط داشت.

اما چیزهایی از " عدنان خاشقچی " که برای ما ایرانی ها جالب است:

او مرد واسطه تبادل اسلحه بین ایران و اسراییل در سال 1365 در ازای آزاد سازی گروگان های آمریکایی در لبنان بود که به نام Iran contra نامیده می شود.

او در سال 1370 با یک زن ایرانی به نام "شاه پری زنگنه" ازدواج کرد تا سال 1393 و از او دو فرزند دارد.

او بزرگترین قایق تفریحی جهان را داشت به نام " نبیله" که به سلطان برونئ فروخت و او هم به "دو نالد ترامپ" فروخت و ترامپ هم به "ولید بن طلال" شاهزاده سعودی فروخت تا کازینوی تاج محل را از ورشکستگی نجات دهد.

خواهرزاده او Dodi fayad است. همان میلیاردر مصری که عاشق" پرنسس دایانا" همسر پیشین ولیعهد بریتانیا شد و با او در یک حادثه رانندگی جان باخت.


و اما جمالشون از یکی دو سالی بود که از سیاست های " بن سلمان" انتقاد می کرد.
از انتخاب دو نالد ترامپ در آمریکا انتقاد می کرد.
از جنگ یمن، از برخورد با قطر ،از برخورد با لبنان و از ... همه چیز بن سلمان انتقاد می کرد.

او اعتقاد داشت عربستان سعودی باید به سال های پیش از 1357 برگردد.
همان زمانی که هنوز" وهاب گری " در عربستان ممنوع بود.

پس انتظاری نداشته باشید که با قتل او ، آب از آب تکان بخورد.

اصلن از دستی با این شیوه فجیع د جلوی دید همگان و در کنسولگری در ترکیه کشتند.
تا بفهمند دنیا دست کیه!!!

یک روز بعد کشیش زندانی در ترکیه آزاد شد و به آمریکا بازگشت.


Zinsky  
8 hours ago

Comments:
ACL: Valentin Kovalenko to officiate Persepolis vs Al Sadd
Mir Farhad Ali Khan
Saturday October 20

55 views

Tasnim – TEHRAN, Uzbek football referee Valentin Kovalenko has been chosen to officiate the match between Iran’s Persepolis and Al Sadd of Qatar.

Persepolis will host the Qatari club in Tehran’s Azadi Stadium on Tuesday in the second leg of the AFC Champions League semi-final.

The Iranian team defeated Al Sadd 1-0 in the first leg in Doha.

The 43-year-old has refereed at the 2011 AFC Asian Cup, 2012 AFC Cup Final and 2014 World Cup qualifiers, beginning with the preliminary-round match between Iraq and Yemen.

During 2006 World Cup qualifying, he also served as an assistant referee.


Gorbi 
17 hours ago

Comments:
OUCH! 😳🙁😢
Gorbi 
Yesterday

Comments:
Omar Abdulrahman has torn an ACL, he will miss the AC.


Gorbi 
Yesterday

Comments:
Perspolis-AlSadd tickets 3.8 Million T in black market, that's $270.


Gorbi 
Yesterday

Comments:
Mahmoud, quack quack. :)


Mahmoud 
Yesterday

Comments:
Damn iPhone keyboard...
Go Cougs!


Mahmoud 
Yesterday

Comments:
GOrbi today in the NW: Go Coogs!


Zinsky  
Oct 19

Comments:
Asian Champions League: Mahini injury is a blow, admits Hosseini
Mir Farhad Ali KhanFriday October 19

AFC – TEHRAN, Persepolis captain Jalal Hosseini believes the absence of injured defender Hossein Mahini will make things difficult in Tuesday’s AFC Champions League semi-final second leg against Al Sadd, despite the 1-0 lead on aggregate.

Islamic Republic of Iran giants Persepolis will be just a game away from a first AFC Champions League final when they step out onto the field at Azadi Stadium against Qatar’s Al Sadd, but it is one who will not be in their ranks that is a cause of concern.

Team Melli international full-back Hossein Mahini suffered a season-ending ACL injury in a league match against city-rivals Esteghlal at the end of last month, forcing Persepolis to put out a makeshift backline in the first leg against Al Sadd in Doha.

“Not having such an experienced defender like Hossein Mahini in our ranks is a major blow for our team,” Persepolis skipper Hosseini told media.

“We are already facing a shortage of players due to the transfer bans in the last two windows, so it makes things tough.”

There is more positive squad news for the Iranians, though, as defender Mohammad Ansari and midfielder Kamal Kamyabinia are available for selection once again after serving one-match suspensions.

Head coach Branko Ivankovic will likewise return to the dugout after he was also suspended for the semi-final first leg.

“We defeated Al Sadd in the first meeting with a remarkable performance, but they have professional players and will travel to Tehran to beat us,” added Hosseini.

“Hopefully, we can defeat a strong Al Sadd side on Tuesday and advance to the AFC Champions League final for the first time to make our fans happy.”


Gorbi 
Oct 19

Comments:
So Khashoggi died in a fist fight which resulted in his body being torn into a dozen pieces and then disappearing!!!


Farzad 
Oct 19

Comments:


This will impact Tractur sazi and Sepahan. Let's see what GN says about this ajnabi :-)

On Tuesday, the US announced the new sanctions against the largest tractor manufacturer in the Middle East, Iran Tractor Manufacturing, as well as the regions largest steel producer, Mobarakeh Steel Company


Farzad 
Oct 19

Comments:

hmmmm. I thought oil prices were high and  Europe found a vehicle for Iran to make transaction... No?


Donald Trump administration ATTACKED by Iran in latest outburst - US an 'OUTAW REGIME'

IRAN’s foreign minister has attacked the US over new sanctions that have just come into effect, saying the Trump administration is an “outlaw regime” that has an “addiction to sanctions”.

PUBLISHED: 05:49, Fri, Oct 19, 2018


Mohammad Javad Zarif took to Twitter on Wednesday to attack Washington over a new round of sanctions that target two Iranian banks and several companies with alleged ties to Iran’s Basij militia, a volunteer force that is made up of government loyalists.

Mr Zarif argued the new sanctions violated a recent ruling by the International Court of Justice (ICJ) that backed the US from interfering in humanitarian trade with Tehran.

The foreign minister said: “The Trump administration has an utter disregard for rule of law and human rights of an entire people.

Mr Zarif claims one of the banks that is targeted by the sanctions is “key to food and medicine import.”

He added the US was justifying their actions by an “alleged link of eight degrees of separation with another arbitrary target.”

He wrote: “All humans on the planet are connected by six degrees of separation. You do the math.”

He called the latest actions by Washington an “insult” to international order that was stemming from “blind vindictiveness” in another statement.

Zarif called Trump administration 'outlaw regime'

Mohammad Java Zarif called the Trump administration an 'outlaw regime' (Image: GETTY)

Zarif said that the US is 'addicted to sanctions'

Mohammed Java Zarif said that the US is 'addicted to sanctions' (Image: GETTY)

On Tuesday, the US announced the new sanctions against the largest tractor manufacturer in the Middle East, Iran Tractor Manufacturing, as well as the regions largest steel producer, Mobarakeh Steel Company.

In addition to those two companies, over 20 other corporations and banks who US Treasury Secretary Steve Mnuchin accused of being complicit in the Basij militia’s “efforts to recruit, train, and indoctrinate child soldiers who are coerced into combat”.

Tensions between the US and Iran have continued to escalate ever since US President Donald Trump pulled the country out of the Iran Nuclear Deal and decided to reinstall heavy sanctions against Iran despite significant opposition from the UK, EU, China and Russia.

In early October, the ICJ told the US it had to remove sanctions that specifically targeted humanitarian trade, food, medicine and civil aviation according to the 1955 Treaty of Amity that both Tehran and Washington signed.


Farzad 
Oct 19

Comments:

مربیدروازهبانهایپرسپولیسشوخیجالبیباجوادخیابانیکردهاست.

شوخیمربیپرسپولیسباجوادخیابانی / my team in world cup, yes

 

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ بعد از حواشی به وجود آمده بازی ایران و بولیوی و سوژه شدن انگلیسی حرف زدن جواد خیابانی، امروز ویدیوی جالبی از تمرین پرسپولیس منتشر شده که مربی دروازه بان های این تیم، ایگور پانادیچ شوخی جالبی با خیابانی انجام داده. پانادیچ که انگار ویدیو مربوط به انگلیسی حرف زدن خیابانی را دیده در مصاحبه ای طنز با یکی از خبرنگاران گفته: my team in world cup,yes اما your team in world cup,no. این شوخی جالب پانادیچ حسابی فضای تمرین پرسپولیس را شاد کرد.

 

 

احدود ۷ ساعت پیش BiBBiB گفت:   [گزارش خطای کاربر]۱۲

یک اجنبی به یک ایرانی‌ توهین کرد...‌ای وای برما.

 

حدود ۵ ساعت پیش rezaazbrazil گفت:   [گزارش خطای کاربر]۳۰

اگر الان کیروش این شوخی را ا خیابانی کرده بود خیلی ها رگ گردنشون میزد بیرون که این خارجی ما ایرانیها را مسخره میکنه و الا آخر

 

حدود ۴ ساعت پیش Esteghl4l گفت:   [گزارش خطای کاربر]۵

اصلا ربطی به خیابانی نداشت حرفش، ویدیوشو دیدم بحثشون با یه ایرانی بود کل کل میکردن منظورش این بود کرواسی تو جام جهانی نتیجه گرفت و ایران بدترین تیم از نظر همه ی آمار بوده ..

 

حدود ۲ ساعت پیش siamark گفت:   [گزارش خطای کاربر]۳

چطور این چشم آبیها به خودشون اجازه میدن یک " ایرانی" را در خاک مقدس جمهوری اسلامی , تحقیر کنن و مورد تمسخر قرار دهند ! یه کاری نکنید که با لگد از ایران بیرونتان کنیم!! من هم به زبان خودش تحقیرش میکنم که فکر نکنه همه زبانشون مثل خیابانی مزخرفه! بهش بگید , آی سی یور کانتِری ورد کاپ نو نات !!!


Zinsky  
Oct 19

Comments:
People who don’t like CQ remain me of Trump’s fans, illogical. They don’t seem to talk about facts and figures. They don’t care that TM is at its best for a long time.

I bet even if TM wins the Asian Cup, they would come up with some excuses to attack CQ.

The hate among other coaches is just that, hate. They can’t attack the facts so they get personal.


Farzad 
Oct 19

Comments:Farzad 
Oct 19

Comments:
Heartbreak loss for Nassaji. I think this team will turn around in the second half of the season

https://tamasha.com/v/4xZ6e


Zinsky  
Oct 19

Comments:
People who don’t like CQ remain me of Trump’s fans, illogical. They don’t seem to talk about facts and figures. They don’t care that TM is at its best for a long time.

I bet even if TM wins the Asian Cup, they would come up with some excuses to attack CQ.

The hate among other coaches is just that, hate. They can’t attack the facts so they get personal.


Zinsky  
Oct 19

Comments:
جدیدترین روایت از ماجرای قرارداد کارلوس کی‌روش؛ تمدید شده


ورزش > فوتبال ملی - تسنیم نوشت: محمود شیعی عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال گفت که قرارداد کارلوس کی‌روش با فدراسیون فوتبال تمدید شده است.

محمود شیعی عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال درباره مباحث مربوط به تیم ملی فوتبال عنوان کرد: در آخرین جلسه هیئت رییسه، گزارش مبسوط رئیس فدراسیون فوتبال درباره برنامه‌های تیم ملی تا جام ملت‌های 2019، اردوها و بازی‌های تدارکاتی و ...ارائه شد. در این جلسه پس از بحث مفصل و بررسی نقاط قوت و ضعف مربوط، در نهایت مقرر شد فعالیت کی‌روش تا پایان جام ملت‌های آسیا ادامه پیدا کند‌.

وی ادامه داد: قرارداد کی‌روش تمدید شده است. حتی جزییات دیگری درباره قرارداد این مربی و مباحث مربوط در جلسه هیئت رئیسه مطرح شد که همگی در راستای حمایت از تیم ملی است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه در حمایت از تیم ملی اتفاق نظر دارد. امیدواریم با تدارکات صورت گرفته پس از سال‌ها شاهد قهرمانی تیم ملی در جام‌ ملت‌ها باشیم.

شیعی گفت: تنها مشکل فعلی ما بحث مسائل مالی است. به شکلی که تا به امروز فدراسیون نتوانسته حتی یک دلار ارز ثانویه دریافت کند اما با همین وضعیت، در حال حاضر دو تیم در آستانه اعزام‌ بین المللی هستند.


Zinsky  
Oct 19

Comments:
Esteghlal won today.

Padideh is doing better than expected.


Gorbi 
Oct 18

Comments:
mashghasem... [biggrin]


Gorbi 
Oct 18

Comments:

Yes, Sen. Lindsey Graham, You have Iranian Ancestry and should be Proud


mashghasem 
Oct 18

Comments:

این وسط امیر قله کجای پیازه به جای خود, اصلا کار هم نداریم که اسیانو کروز شصت بار برای تیم ملی پرتقال بازی کرده, ده یازده سال در اسپورتینگ لیسبون بوده و سه چهار سال هم در رئال سوسیداد, و در مقابل استیلی, که خودش بنده خدا لااقل از امثال قله مرغی و عزیزی خیلی عزیزتره, یک فصل در باشگاهی در سنگاپور. ولی یک نفر به این اساتید پیشکسوت ما یاد آوری کنه که این آقای کروز خودش الان هشت ساله کمک مربی تیم ملی فوتبال مملکت همین آقایونه

اینها مثل حمال های عهد بوق هر چی میشه یا به خارجی بودن فرد گیر میدن یا به حقوق گرفتنش, بعد هم انتظار دارند داخل آدم حسابشون کنی

تا حالا کسی اینجا به شما گفته چون خارجی هستی حق نداری در مورد شخصی صحبت کنی؟

اینکه کروز در حدی نیست که در مورد استیلی حرف بزنه به جای خود, ولی خوشبختانه اره و اوره و بیژن جیرجیرک و حاج رضا فاضل و هومن افاضل و علی جاروگر و ممد قالپاق و امیر نوقله و خدا عزیزداد و... همه در حدی هستند که روزی پنج رکعت در مورد کیروش روده درازی کنند


mashghasem 
Oct 18

Comments:
VM is والده محجبه


HAMVATAN 
Oct 18

Comments:
Apparently Jamal Khashoggi was the nephew of Adnan Khashoggi! The arms dealer working with US in Iran-Contra scandal.
https://en.wikipedia.org/wiki/Adnan_Khashoggi

 < Previous 30
Page:
Next 30 >  

Back to Iranian Football Page